Via Credo
„Stredná cesta
je tá pravá...”

Ladislav Briestenský

Vitajte na mojej stránke ViaCredo :-)

 úvod 
 aktuality 
 druhy služieb 
 témy 
 päť ponúk 
 vnútorné normy 
 pre miestnu samosprávu 
 ceny, objednávky
a dohody 
 pracovné CV 
 osobné krédo 
 miesto
na relax 

› ÚVOD › pre miestnu samosprávu
 1. Ponuka pre miestne samosprávy na rok 2018
 2. Informácie o vzdelávaní prednostov úradov miestnej samosprávy

1. Ponuka pre miestne samosprávy na rok 2018

Miestna samospráva je jednou z mojich hlavných cieľových skupín. Pracoval som v nej od jej počiatkov v r. 1990 a postupne som sa naučil lepšie jej rozumieť - a to aj s využitím poznatkov z rôznych kútov Slovenska, aj zo zahraničia - viac info obsahuje  pracovné CV 

 • V pripojenom dokumente je vo formáte pdf  Ponuka na rok 2019 .
 • Pre záujemcov o podujatia, na ktorých pôsobím ako lektor alebo tréner, pripájam v prílohe Prehľad dohodnutých i uskutočnených seminárov a tréningov. Ak máte záujem zúčastniť sa pripravovaných podujatí s otvoreným okruhom účastníkov, kontaktujte čím skôr tam uvedených organizátorov.
 • Pre záujemcov o konzultačné a poradenské služby dávam do pozornosti informácie o forme spolupráce, spresnené návody a formuláre, ktoré  sú k dispozícii tu .

2. Informácie o vzdelávaní prednostov úradov miestnej samosprávy

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (ďalej len "Asociácia") realizuje vzdelávací projekt s názvom "Manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy na roky 2015 až 2019"

Ak sa potrebujete bližšie zorientovať, tu sú

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE A AKTUÁLNE PODUJATIA:

 • projekt je vzdelávacím produktom Asociácie, ktorý je zameraný na osvojenie a postupný rozvoj tzv. mäkkých zručností prednostov úradov miestnej samosprávy;
 • cieľovou skupinou sú nielen členovia Asociácie, ale aj iní prednostovia úradov miestnych samospráv v SR;
 • vzdelávanie sa uskutočňuje interaktívnymi a zážitkovými formami (tréningy) i klasickými formami (semináre);
 • počet vzdelávacích podujatí v rámci roka na jednej strane rešpektuje značné časové zaťaženie prednostov a na druhej strane potrebu intenzívneho využitia času mimo vlastného pracoviska;

TRÉNINGY sa organizujú s počtom 9 až 12 účastníkov v jednej tréningovej skupine ako trojdňové, dvakrát do roka (spravidla vo februári a v septembri) pričom má účastník možnosť výberu z troch termínov, ktoré sú rezervované pre tri tréningové skupiny;

 • v ročníku 2015 sa uskutočnili tréningy k témam "Proces riadenia zmien" a "Efektívna komunikácia a spätná väzba",

 • v roku 2016 boli na programe tréningov témy: "Efektívne vedenie porád a rokovaní" a "Riešenie konfliktných situácií a pomoc v konfliktoch iných osôb"

 • v roku 2017 sme mali na tréningoch témy: "Prezentačné zručnosti a rétorika" a "Marketing samospráv, komunikácia s občanmi a verejné stretnutia"

 • v roku 2018 boli vo februári dve témy: "Motivácia, sebamotivácia, stimulácia a budovanie tímov" a v septembri 2018 sme mali témy "Kultúra inštitúcie a diplomatický protokol"

 • v roku 2019 budeme mať na tréningoch témy "Organizácia vlastnej práce - time-management" a "Situačné riadenie" pričom sú k dispozícii nasledujúce termíny - 1. skupina: 4. až 6.02.2019, 2. skupina: 11. až 13.02.2019 a 3. skupina: 18. až 20.02.2019
 • Miesto konania je pre všetky skupiny účastníkov tréningov rovnaké: hotel Permon na Podbanskom.

SEMINÁRE sa organizujú zvyčajne v júni, v jednom termíne pre prednostov z celého Slovenska;

 • v r. 2015 sa semináre konali 11. a 12.06.2015 vo Vyhniach s dvoma témami (1) "Riadenie miestnej samosprávy z pohľadu prednostu úradu" a (2) "Zasadnutia obecného zastupiteľstva - príprava, priebeh a výstupy";

 • v r. 2016 sa uskutočnili 12. a 13. mája vo Vyhniach semináre na témy (1) "Nakladanie s majetkom obce so zameraním na obchodnú verejnú súťaž" (2) "Pracovnoprávne vzťahy v miestnej samospráve" a (3) "Špecializované odborné konzultácie k zákonu o obecnom zriadení".

Organizačným garantom manažérskeho vzdelávania je výkonný predseda APÚMS, Ing. Miroslav Vereš. Odborný garant: Mgr. Ladislav Briestenský.


© Ladislav Briestenský

Valid HTML 4.01 Transitional