„Stredná cesta
je tá pravá...”

Ladislav Briestenský

Vitajte na mojej stránke ViaCredo :-)

 úvod 
 aktuality 
 druhy služieb 
 témy 
 päť ponúk 
 vnútorné normy 
 pre miestnu samosprávu 
 ceny, objednávky
a dohody 
 pracovné CV 
 osobné krédo 
 miesto
na relax 

› ÚVOD › vnútorné normy

ZÁKLADNÉ VNÚTORNÉ NORMY

Východisko: aj demokracia, aj veľmi liberálne prístupy k riadeniu vyžadujú pravidlá. S ich pomocou manažment vytýči jasný a bezpečný priestor, v ktorom sa oveľa lepšie dá rozvíja tvorivosť a spontánnosť. Priestor bez pravidiel je, naopak, priestorom pre chaos a svojvôľu.

Aj vám môžu poslúžiť moje mnohonásobné osobné skúsenosti zo spracovaním týchto noriem v rôznych prostrediach:

  • štatút, stanovy alebo inak nazvaná východisková norma, ktorá má charakter "internej ústavy" právnickej osoby a rámcuje základné vzťahy, podrobnejšie rozpracované v ďalších vnútorných normách,
  • pracovný poriadok - Zákonník práce treba užitočne premietnuť na dané pracovisko,
  • organizačný poriadok - "anatómia a fyziológia" právnickej osoby sa dá formovať podľa situácie a našich potrieb,
  • podpisový poriadok (aktuálny najmä vo väčších subjektoch ako rozpracovanie organizačného poriadku a niekedy nazývaný aj podrobná deľba práce) rozpracúva právomoci a zodpovednosti na úroveň jednotlivých pracovných pozícií a osôb,
  • pracovné postupy - pomáhajú pri komplikovanejších procesoch bez námahy dodržať potrebný štandard nadväznosti a kvality krokov; dobre vymyslený pracovný postup účinne chráni pred chybami a podstatne znižuje pracnosť,
  • odmeňovacie (alebo mzdové, či platové) poriadky - upravujú štruktúru odmeňovania, jednotlivé zložky mzdy alebo platu a podmienky ich použitia; odmeňovací poriadok zakotvuje filozofiu hmotnej motivácie na danom pracovisku;

Pre záujemcov o konzultačné a poradenské služby dávam do pozornosti spresnené návody a formuláre, ktoré sú k dispozícii  tu .


© Ladislav Briestenský

Valid HTML 4.01 Transitional